لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نود اروميه 1 اسپاد الوند تهران 2 1400/11/05 14:00
week 24 اسپاد الوند تهران 1 نود اروميه 3 1401/03/01 17:45