لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 اترک بجنورد 0 اسپاد الوند تهران 1 1400/09/29 14:00
week 19 اسپاد الوند تهران 2 اترک بجنورد 3 1401/01/23 20:10