لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهداي بابلسر 2 شهداي رزکان کرج 0 1400/08/30 14:00
week 15 شهداي رزکان کرج 1 شهداي بابلسر 1 1400/12/13 14:30