لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 اسپاد الوند تهران 1 شاهين بندر عامري بوشهر 2 1400/11/11 13:45
week 25 شاهين بندر عامري بوشهر 2 اسپاد الوند تهران 0 1401/03/25 18:45