لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شهرداري بم 0 شهرداری بندرعباس 2 1400/09/18 14:00
week 18 شهرداری بندرعباس 1 شهرداري بم 0 1401/01/16 19:30