لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شهداي رزکان کرج 1 آرتام تبریز 1 1400/05/31 20:30
week 2 آرتام تبریز 2 شهداي رزکان کرج 3 1400/06/06 18:30