لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 خلیج فارس ماهشهر 2 سپاهان نوین ايذه 0 1400/02/17 21:00
week 12 سپاهان نوین ايذه 2 خلیج فارس ماهشهر 1 1400/04/17 20:30