لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهداي رزکان کرج 0 شهرداري نوشهر 0 1400/03/17 19:45
week 17 شهرداري نوشهر 1 شهداي رزکان کرج 0 1400/05/14 20:00