لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پیام وحدت خ جنوبی 3 پاراگ تهران 1 1400/03/17 19:00
week 17 پاراگ تهران 1 پیام وحدت خ جنوبی 1 1400/05/14 20:00