لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شهید اورکی اسلامشهر 1 شاهین تهران 1 1399/10/16 14:00