برنامه بازی ها کيان اراک - League Division 3 2021


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Damash Paresh

2 - 1

کيان اراک

1399/10/16 14:00

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/10/23 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

0 - 1

کيان اراک

1399/10/29 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

2 - 0

آسمان مشهد

1399/11/07 14:0

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

درياي حربده محمودآباد

1 - 0

کيان اراک

1399/11/12 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

2 - 1

بادامک قائن

1399/11/18 14:30

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 1

کيان اراک

1399/11/25 14:30

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

2 - 0

سيمان شاهرود

1399/12/02 14:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جويبار

0 - 2

کيان اراک

1399/12/07 14:45

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

2 - 1

شريعت نوين مشهد

1399/12/11 14:30

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند نور

0 - 0

کيان اراک

1399/12/17 14:45

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

3 - 2

استقلال علي آباد

1400/01/08 16:30