لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپيدرود رشت 1 بعثت کرمانشاه 0 1400/11/10 14:00
week 25 بعثت کرمانشاه 2 سپيدرود رشت 0 1401/03/04 18:00
لیگ 9306
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپيدرود رشت 1 بعثت کرمانشاه 1 1394/01/10
week 7 بعثت کرمانشاه 1 سپيدرود رشت 0 1394/02/03