لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپيدرود رشت 1 پيام توس مشهد 0 1400/09/12 14:00
week 17 پيام توس مشهد 0 سپيدرود رشت 0 1400/12/25 14:30