24/07/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Zobahan Isfahan

15:45

0 : 1

هفته 8

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

سعيد بخشي زاده

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

15

17

41

55

70

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
13 61 15
8
2
18
3
12
11
7 63 9
30 81 16
4

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
9
1
23
20
24
16

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 79 61
8
6
18
1
30 59 9
29 51 16
4
19
7
11

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
16
12
3
22
5
61