15/02/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Abadan

6 : 0

هفته 33

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

21

35

38

43

60

68

74

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن