23/01/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Perspolis Tehran

1 : 1

هفته 32

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

17

20

39

45

71

72

72

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن