16/01/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saba Qom

2 : 2

هفته 31

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

23

45

50

53

62

67

83

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن