27/12/1391

جزییات مسابقه

Gahar Dorood - Damash Gilan

1 : 2

هفته 30

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

16

28

29

35

45

67

69

70

87

88

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن