18/12/1391

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Peykan Tehran

0 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

8

31

79

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن