20/12/1391

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Perspolis Tehran

1 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

58

69

85

90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن