18/12/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Malavan Anzali

2 : 2

هفته 29

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

15

47

47

64

70

79

84

92

93

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن