14/12/1391

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Tehran

2 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

35

36

38

60

70

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن