27/11/1391

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Aluminium Hormozgan

2 : 2

هفته 26

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

16

18

29

57

58

71

86

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن