15/11/1391

جزییات مسابقه

Gahar Dorood - Saba Qom

1 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 2500

رخداد های بازی

32

45

71

74

74

87

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن