21/11/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Perspolis Tehran

1 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 14000

رخداد های بازی

1

18

79

82

84

87

89

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن