10/11/1391

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Sepahan Isfahan

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

22

36

59

76

80

93

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن