10/11/1391

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Saipa Tehran

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 350

رخداد های بازی

65

73

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن