06/11/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Malavan Anzali

2 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

32

52

53

80

83

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن