29/10/1391

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Gahar Dorood

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 1200

رخداد های بازی

15

20

40

67

81

89

90

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن