24/10/1391

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Rahahan Tehran

3 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 7890

رخداد های بازی

46

47

61

77

78

78

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن