15/11/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Damash Gilan

0 : 2

هفته 20

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

35

58

74

82

87

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن