16/10/1391

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Naft Tehran

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

38

45

68

81

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن