10/10/1391

جزییات مسابقه

Saba Qom - Zobahan Isfahan

0 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 134

رخداد های بازی

36

43

85

88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن