06/10/1391

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Esteghlal Tehran

0 : 2

هفته 18

تعداد تماشاچی : 25000

رخداد های بازی

15

53

53

87

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن