05/10/1391

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Sepahan Isfahan

1 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 650

رخداد های بازی

18

30

61

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن