05/10/1391

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Fajr Sepasi

1 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 150

رخداد های بازی

44

58

63

70

80

81

82

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن