13/09/1391

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Saba Qom

0 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

17

85

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن