08/09/1391

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Perspolis Tehran

2 : 2

هفته 16

تعداد تماشاچی : 9200

رخداد های بازی

5

10

24

34

50

55

56

61

63

76

87

90

93

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن