08/09/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saipa Tehran

0 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 50

رخداد های بازی

12

84

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن