08/09/1391

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Aluminium Hormozgan

1 : 1

هفته 16

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

34

50

58

62

73

92

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن