28/08/1391

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

3 : 2

هفته 15

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

7

9

16

41

52

57

61

77

80

94

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن