28/08/1391

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Naft Tehran

2 : 0

هفته 15

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

45

51

85

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن