08/08/1391

جزییات مسابقه

Gahar Dorood - Esteghlal Tehran

0 : 2

هفته 14

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

17

20

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن