10/08/1391

جزییات مسابقه

Saba Qom - Foolad Khouzestan

0 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

78

95

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن