10/08/1391

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Saipa Tehran

1 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 1200

رخداد های بازی

71

88

90

93

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن