06/07/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Aluminium Hormozgan

1 : 0

هفته 10

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

29

43

63

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن