06/07/1391

جزییات مسابقه

Gahar Dorood - Naft Tehran

0 : 0

هفته 10

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

75

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن