25/06/1391

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Esteghlal Tehran

0 : 2

هفته 8

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

9

55

68

83

85

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن