25/06/1391

جزییات مسابقه

Saba Qom - Gahar Dorood

1 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

67

86

86

94

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن