25/06/1391

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Damash Gilan

6 : 1

هفته 8

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

12

13

19

20

28

37

46

58

77

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن